fbpx

Artikel 1: Definities

 1. Galvanitas Compass Collection: onderdeel van R en O Q-Products B.V. Gevestigd te Venhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69067058.
 2. Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Galvanitas Compass Collection.
 3. Consument: een Klant als bedoeld in artikel 1.2, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Website van Galvanitas Compass Collection: de website van Galvanitas Compass Collection. Onder meer te bereiken via www.galvanitas.info.
 5. Producten: de meest omvattende definitie van een goed of zaak.
 6. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de Klant via een door Galvanitas Compass Collection georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten bij Galvanitas Compass Collection en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 7. Bedenktijd: een termijn waarbinnen een Consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het herroepingsrecht te realiseren.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om na ontvangst van door hem online bestelde Product(en), deze Producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan Galvanitas Compass Collection en het aankoopbedrag terug te krijgen.

 

Artikel 2: Algemene bepalingen

 1. Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Klant, zijn van overeenkomstige toepassing op een Consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (op afstand) van Galvanitas Compass Collection die strekken tot de verkoop van Producten.
 3. De eventueel door Klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Galvanitas Compass Collection.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 5. In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
 6. De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Galvanitas Compass Collection op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Galvanitas Compass Collection kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Galvanitas Compass Collection is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

 

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Bij de op de website van Galvanitas Compass Collection aangeboden Producten worden Productspecificaties vermeld alsmede de prijs in Euro’s van het product zowel exclusief als inclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de overeenkomst weergegeven.
 2. De op de website van Galvanitas Compass Collection aangeboden Producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden Product.
 3. Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Galvanitas Compass Collection op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Klant. De Consument behoudt te allen tijde zijn recht op zijn Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.
 4. Galvanitas Compass Collection verschaft de Klant informatie over de verwachte levertijd van het Product, deze termijn is slechts indicatief.
 5. Eventuele verschuldigde invoerrechten die verschuldigd zijn, zijn te allen tijden voor rekening van de Klant.

 

Artikel 4: Tot stand komen van een overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door Galvanitas Compass Collection uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Galvanitas Compass Collection akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
 2. Een overeenkomst komt ook tot stand indien Galvanitas Compass Collection aanvangt met de levering van Producten aan de Klant nadat een Klant een bestelling heeft geplaatst via de Website van Galvanitas Compass Collection.
 3. Het staat Galvanitas Compass Collection altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Klant aanvaard aanbod. Indien de Klant al een betaling heeft verricht aan Galvanitas Compass Collection zal Galvanitas Compass Collection dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken aan de Klant.

 

Artikel 5: Levering

 1. Na het tot stand komen van een overeenkomst zal Galvanitas Compass Collection de bestelde Producten zo spoedig mogelijk aanbieden voor transport. De kosten van het transport worden tijdens het tot stand komen van een overeenkomst aangegeven.
 2. Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Galvanitas Compass Collection en de Klant worden de door Klant bestelde Producten zo spoedig mogelijk geleverd door Galvanitas Compass Collection.
 3. Indien Galvanitas Compass Collection niet in staat is om het door een Consument bestelde Product binnen zeventig (70) dagen te leveren, mag een Consument de overeenkomst ontbinden.
 4. Bij Gratis bezorging in Nederland (exclusief de Waddeneilanden) bieden wij één bezorging gratis aan. Bent u niet aanwezig om de producten in ontvangt te nemen, dan zijn de kosten voor een volgende levering voor uw rekening.

 

Artikel 6: Retournering van Producten

 1. Een Consument heeft na ontvangst van de bestelde Producten veertien (14) dagen tijd, op grond van zijn Herroepingsrecht, om het online bestelde Product, zonder opgaaf van redenen aan Galvanitas Compass Collection retour te zenden.
 2. Galvanitas Compass Collection zal na ontvangst van het Product de factuurwaarde van het Product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de Consument.
 3. Indien een Consument zijn Herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de verzending en de verzendkosten voor rekening van de Consument.
 4. De Consument dient vanaf het moment van ontvangst van de Producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het Product en/of verpakkingen te voorkomen.
 5. Beschadigde Producten zullen nimmer worden teruggenomen door Galvanitas Compass Collection.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Producten die naar persoonlijke voorkeur van de Klant vervaardigd worden.
 7. Een Consument kan zijn herroepingsrecht eveneens niet ten gelding brengen indien het bestelde Product onder de uitzonderingen valt van artikel 7:46d lid 4 BW.

 

Artikel 7: Garantie

 1. De Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient de Klant direct na ontdekking aan Galvanitas Compass Collection te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.
 2. Voor door Galvanitas Compass Collection geleverde producten geldt een garantietermijn van 1 jaar.
 3. Indien klachten over producten gegrond worden verklaard door Galvanitas Compass Collection wordt de Klant reparatie, een vervangend Product of restitutie van de factuurwaarde van het Product aangeboden.
 4. De Klant heeft geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een Product is ontstaan door toedoen van de Klant.

 

Artikel 8: Prijs & Betaling

 1. Bij de op de website van Galvanitas Compass Collection aangeboden Producten worden Productspecificaties vermeld, alsmede de prijs van het product in euro’s zowel exclusief als inclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de overeenkomst weergegeven.
 2. Betaling dient te geschieden tijdens het tot stand komen een Overeenkomst via de op de Website aangeboden betaalmethode, middels (voorafgaande) overschrijving op de rekening van Galvanitas Compass Collection of middels een betaling achteraf op de rekening van Galvanitas Compass Collection indien Galvanitas Compass Collection zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. Bij niet of niet tijdige betaling door Klant is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 4. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Galvanitas Compass Collection als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
 5. In geval van niet tijdige betaling is Galvanitas Compass Collection bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 6. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan Galvanitas Compass Collection gemeld te worden, waarna Galvanitas Compass Collection het bedrag zal corrigeren.
 7. Onjuistheden in de facturatie ontslaan de Klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

 

Artikel 9: Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

 1. De door Galvanitas Compass Collection geleverde Producten blijven eigendom van Galvanitas Compass Collection tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de met Galvanitas Compass Collection gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De Klant mag Producten, voordat de eigendom is overgegaan, niet belasten, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 2. Ingeval Galvanitas Compass Collection een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Galvanitas Compass Collection vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. De inhoud van de website van Galvanitas Compass Collection, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Galvanitas Compass Collection en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Galvanitas Compass Collection.

 

Artikel 10: Overmacht

 1. Galvanitas Compass Collection is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Galvanitas Compass Collection kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Klant als Galvanitas Compass Collection gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Indien Galvanitas Compass Collection aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Sav & Økse is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

Galvanitas Compass Collection is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaande redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Galvanitas Compass Collection aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Galvanitas Compass Collection toegerekend kunnen worden.

Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

Galvanitas Compass Collection sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Galvanitas Compass Collection geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Galvanitas Compass Collection, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

Galvanitas Compass Collection is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Galvanitas Compass Collection partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De Klant en Galvanitas Compass Collection zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij van regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de rechter in Alkmaar gerechtigd kennis te nemen van geschillen tussen Galvanitas Compass Collection en de Klant.

In onze online shop kunt u afrekenen op de volgende manieren:


iDEAL

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw internet bankierprogramma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. Maakt u gebruik van internet bankieren bij ABN AMRO, Fortis, ING, Rabobank of SNS Bank dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internet betaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent. Onze iDEAL betalingen worden verzorgd via ICEPAY.

 

Bancontact / Mister Cash

Belgische klanten kunnen in onze webshop betalen met Bancontact & Mister Cash. Met Bancontact & Mister Cash kunt u veilig en zonder extra kosten uw online aankopen afrekenen. Bancontact & Mister Cash werkt voor alle grote Belgische banken. Wij brengen geen extra kosten in rekening voor betalingen via Bancontact en Mister Cash.

 

Bankoverschrijving

Beschikt u niet over internet bankieren, dan is er altijd nog de vertrouwde bankoverschrijving. Het voordeel van een bankoverschrijving is dat u de betaling volledig zelf in de hand hebt. Het nadeel is echter wel dat een bankoverschrijving vaak een iets langere verwerkingstijd heeft dan bijvoorbeeld een iDEAL en PayPal betaling die direct plaatsvindt.

Annuleren & retourneren

Voor bestellingen die u via internet doet, geldt de Wet Kopen op Afstand. Nadat het artikel is uitgeleverd gaat de zichtperiode van 14 dagen in. Binnen deze 14 dagen kan contact met ons opgenomen worden om een product te retourneren. De enige voorwaarde die geldt is dat het artikel ongebruikt en onbeschadigd is. Daarnaast moet het product voor zover mogelijk in de originele verpakking geretourneerd worden. Na deze 14 dagen is het helaas niet meer mogelijk de producten te retourneren. Indien er een artikel retour gezonden wordt dat beschadigd is en/of niet compleet is, zijn we genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen om schade te repareren of missende delen te vervangen. De kosten voor retourzending zullen ten laste zijn van de koper.

Voor artikelen die klant specifiek besteld zijn, is er geen mogelijk om deze te retourneren.

 

Verkeerd of beschadigd product ontvangen?

Alle producten van De Machinekamer worden op een aantal punten gecontroleerd voordat ze op transport gaan. Hieronder vallen controle op levering volgens order en controle op gebreken. Mocht er onverhoopt toch een levering niet naar wens zijn, dan vragen wij u z.s.m. contact op te nemen via info@demachinekamer.nl. Graag uw bericht toelichten met duidelijke foto’s, ordernummer, klantnaam en besteldatum. Hoe sneller wij uw bericht hebben ontvangen des te sterker de mededeling en de vervolgactie.

DMK_Zaandam&Utrecht

DE MACHINEKAMER

SHOWROOMS

Stormhoek 39

1506 SW Zaandam

Nederland

 

Nieuw-Amsterdamlaan 15-17

3526 AE Utrecht

Nederland

BEDRIJFGEGEVENS

KvK: 69067058

BTW: NL857714545B01

IBAN: NL21RABO0126323747

BIC: RABONL2U